2017 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı kararları

 

T.C.

DAVULGA BELEDİYESİ

Meclisi

 

Toplantı Yılı : 2017   

 

 

Karar No 13

Toplantı No6

 

Karar Tarihi 09.05.2017

Birleşim No1

 

Karar Konusu 2016 Yılı Bütçe ve Kesin Hesabının Görüşülmesi

Oturum No1

 

 

K A R A R

 

 

5393 Sayılı yasanın 64. Maddesi (- Her yıl bütçesinin kesinhesabı, belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümene sunulur. Kesinhesap, belediye meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesinhesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır)gereğince 2016 yılı bütçe ve kesin hesabının görüşülmesi

 

 2016 YILI GİDERLERİ

 

       01- PERSONEL GİDERLERİ

 

       Yıl içerisinde personel giderleri için harcama yapılmak üzere 835.000.00 tl ödenek ayrılmış, toplam ödeneğin 600.262,55 TL’si yıl içerisinde harcanmış kalan ödeneğin 234.737,45 TL’ si 03/02/2017 tarih ve 2017/06 sayılı encümen kararı ile imha edilmiştir.

       Bu bölümü oylarınıza sunuyorum dedi öneri oya sunuldu yapılan oylama sonucunda; 4 Kabul 4 Ret Oyu verildi. (Madde 22- Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur’a çekilir.)

 Uyarınca kabul edildi.

 

      2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ

 

      Yıl içerisinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerine harcama yapılmak üzere 199.000,00 TL ödenek ayrılmış olup  toplam ödeneğin 67.671,31 TL yıl içerisinde harcanmış, kalan ödeneğin 131.328,69 TL’si 03/02/2017 tarih ve 2017/06 sayılı encümen kararı ile imha edilmiştir.

 

    Bu bölümü oylarınıza sunuyorum dedi öneri oya sunuldu yapılan oylama sonucunda öneriye 5 kabul 3 ret oyu verildi. Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

  3-MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERİ

        Yıl içerisinde mal ve hizmet alımları için harcama yapılmak üzere 2.091.000,00 TL ödenek ayrılmış 210.000,00 TL aktarma yolu ile eklenmiş, toplam ödeneğin 1.621.060,67 TL harcanmış kalan ödeneğin 679.939,53 TL’si 03/02/2017 tarih ve 2017/06 sayılı encümen kararı ile imha edilmiştir.

 

       Bu bölümü oylarınıza sunuyorum dedi öneri oya sunuldu yapılan oylama sonucunda öneriye 5 kabul 3 ret oyu verildi. Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

        4-FAİZ GİDERLERİ

         Yıl içerisinde faiz giderleri için harcama yapılmak üzere 120.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 60.000,00 TL aktarma yoluyla eklenmiş olup. Toplam ödeneğin 167.842,58 TL yıl içinde harcanmış kalan ödeneğin 12.157,42 TL si 03/02/2017 tarih ve 2017/06 sayılı encümen kararı ile imha edilmiştir.

 

       Bu bölümü oylarınıza sunuyorum dedi öneri oya sunuldu yapılan oylama sonucunda öneriye 5 kabul 3 ret oyu verildi. Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

        5- CARİ TRANSFERLER

         Yıl içerisinde cari transferler için harcama yapılmak üzere 130.000,00 TL ödenek ayrılmış 10.000,00 TL ödenek yıl içerisinde aktarılmış. 108.728,72 TL yıl içerisinde harcanmış kalan ödeneğin 31.271,28 si 03/02/2017 tarih ve 2017/06 sayılı encümen kararı ile imha edilmiştir.

 

       Bu bölümü oylarınıza sunuyorum dedi öneri oya sunuldu yapılan oylama sonucunda öneriye 5 kabul 3 ret oyu verildi. Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

        6- SERMAYE GİDERLERİ

         Yıl içerisinde sermaye giderleri için harcama yapılmak üzere 1.225.000,00 TL ödenek ayrılmış, Toplam ödeneğin 385.171,95 TL yıl içerisinde harcanmış kalan ödeneğin 839.828,05 TL si 03/02/2017 tarih ve 2017/06 sayılı encümen kararı ile imha edilmiştir.

 

      Bu bölümü oylarınıza sunuyorum dedi öneri oya sunuldu yapılan oylama sonucunda 5 kabul 3 ret oyu verildi. Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

        09-YEDEK ÖDENEK

 

        Yıl içerisinde yedek ödenek olarak başka kalemlere aktarılmak üzere 400.000,00 TL ödenek ayrılmış toplam ödeneğin 280.000,00 TL’ si başka kalemlere aktarılmış kalan ödeneğin

 

 120.00,00 TL’si 03/02/2017 tarih ve 2017/06 sayılı encümen kararı ile imha edilmiştir.

 

       Bu bölümü oylarınıza sunuyorum dedi öneri oya sunuldu yapılan oylama sonucunda öneriye 5 kabul 3 ret oyu verildi. Oyçokluğu ile kabul edildi.

        

 

 2016 YILI GELİRLERİ

 

 01.VERGİ GELİRLERİ

 

         Yıl içerisinde vergi gelirleri olarak 610.000,00 TL gelir tahmin edilmiş olup 146,397,07 tahakkuk yapılarak tahsilatı yapılmıştır.

 

 Bu bölümü oylarınıza sunuyorum dedi öneri oya sunuldu yapılan oylama sonucunda öneriye 5 kabul 3 ret oyu verildi. Oyçokluğu ile kabul edildi.

  

 

 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

 

         Yıl içerisinde teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 720.000,00 TL gelir tahmin edilmiş olup 403.067,10 TL net tahsilat yapılmıştır.

 

 Bu bölümü oylarınıza sunuyorum dedi öneri oya sunuldu yapılan oylama sonucunda öneriye 5 kabul 3 ret oyu verildi. Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

  04.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

 

         Yıl içerisinde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler olarak 1.100.000,00 TL gelir tahmin edilmiş olup 417.209,81 TL net tahsilat yapılmıştır.

 

 Bu bölümü oylarınıza sunuyorum dedi öneri oya sunuldu yapılan oylama sonucunda öneriye 5 kabul 3 ret oyu verildi. Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 05.DİĞER GELİRLER

 

           Yıl içerisinde diğer gelirler olarak 2.305.000,00 TL gelir tahmin edilmiş olup 1.516.809,86 TL tahsilat yapılmıştır.

 

           Bu bölümü oylarınıza sunuyorum dedi öneri oya sunuldu yapılan oylama sonucunda öneriye 5 kabul 3 ret oyu verildi. Oyçokluğu ile kabul edildi.

06.SERMAYE GELİRLERİ

 

          Yıl içerisinde sermaye geliri olarak 275.000,00 TL gelir tahmin edilmiş olup 2.606,10 TL tahsilat yapılmıştır.

 

          Bu bölümü oylarınıza sunuyorum dedi öneri oya sunuldu yapılan oylama sonucunda öneriye 5 kabul 3 ret oyu verildi. Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 09. RED VE İADELER

 

          Yıl içerisinde Red ve İade olarak -10.000,00 TL tahmin edilmiştir fakat Red ve İade olmamıştır.

 

          Bu bölümü oylarınıza sunuyorum dedi öneri oya sunuldu yapılan oylama sonucunda öneriye 5 kabul 3 ret oyu verildi. Oyçokluğu ile kabul edildi.

  

 

          2016 yılı idare ve kesin hesabımız yukarıda dökümü yapıldığı şekildedir. Bu duruma göre gider bütçemizin 600.262,55 TL’si personel giderleri, 67.671,31 TL’si sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri, 1.621.060,47 TL’si mal ve hizmet alım giderleri, 167.842,58 TL’si faiz giderleri, 108.728,72 TL’si cari transferler, 385.171,95 TL’si sermaye giderleri olmak üzere toplam 2.950.737,58 TL gider gerçekleşmiştir.

 

       2016 yılı gelir bütçemiz 146.397,07 vergi gelirleri, 403.067,10 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 417.209,81 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 1.516.809,86  TL  diğer gelirler, 2.606,10 TL sermaye gelirleri olmak üzere toplam 2.305.000,00  TL gelir gerçekleşmiştir. Encümence yapılan incelemede kanunlarla tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsilinin yapıldığı ödemelerin bütçeye verildiği şekil ile ödeme yapıldığı bütçe harici ödeme yapılmadığı bütçeye verilen ödeneğin bütçeye uygun şekilde harcandığı giderlerin ise gerçek gereksinime uygun olduğu fuzuli yere harcama yapılmadığı ödemlere uygun ödeme yapıldığı yapılan inceleme ile görülmüş olup bütçe kesin hesabının belediye meclisince kabul edilmesine oylarınıza sunuyorum dedi.

           Öneri oya sunuldu yapılan oylama sonucunda öneriye 5 kabul 3 ret oyu verildi. Oyçokluğu ile kabul edildi.

             

 

2017 Yılına 16.360,09 TL devredilmiştir.