2017 Yılı Nisan Ayı olağan Meclis Toplantısı Kararları

T.C.

 

DAVULGA BELEDİYESİ

 

 

 

Meclisi

 

 

 

 

 

 

Toplantı Yılı : 2017

 

 

Karar No

9

 

Toplantı No

:5

 

Karar Tarihi

03.04.2017

 

Birleşim No

:1

 

Karar Konusu

Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı, Teminatı İçin İller Bankası A.Ş. den kredi Kullanılması.

 

Oturum No

:1

 

Oylama Sonucu

Oybirliği ile kabul edilmiştir. Kabul : 9, Red: 0, Çekimser: 0

 

Red Oy Kullanan

 

 

Çekimser Oy Kullanan

 

 

 

 

 

 

K A R A R

 

 

 

Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı, Teminatı  için Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürlüğüne SÜRESİZ verilmek üzere İller Bankası A.Ş.den 49.375,00(Kırkdokuzbin Üçyüzyetmişbeş) TLGayri Nakdi Kredi kullanılmasına,  krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Salih GÜNDOĞAN’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

 

 

SALİH GÜNDOĞAN

Mecli Başkanı

 

 

 

MEHMET DURAKŞAHİN

 Üye

OSMAN KARACA

 Üye

 

 

T.C.

 

DAVULGA BELEDİYESİ

 

 

 

Meclisi

 

 

 

 

 

 

Toplantı Yılı : 2017

 

 

Karar No

10

 

Toplantı No

:5

 

Karar Tarihi

03.04.2017

 

Birleşim No

:1

 

Karar Konusu

2016 Yılı Faaliyet Raporu.

 

Oturum No

:1

 

Oylama Sonucu

Oybirliği ile kabul edilmiştir. Kabul : 9, Red: 0, Çekimser: 0

 

Red Oy Kullanan

 

 

Çekimser Oy Kullanan

 

 

 

 

 

 

K A R A R

 

 

 

          03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı BELEDİYE KANUNUNUN 56. maddesinde faaliyet raporu tanımlanmıştır. MADDE 56-Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41. Maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet Raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile Belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet Raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği İç İşleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna açıklanır

 

 Geçen dönemde Kasabamızda yapılacak olan yatırımlar öncelik durumuna göre sıraya konulmuş ve bu yatırımlar  tamamlanmaya gayret edilmiştir.  Belediyemizin iller bankasından gelen pay, vergi gelirleri ve  vergi dışı gelirlerden başka geliri  yoktur. İller bankasından gelen pay ise nüfusla orantılı olduğundan ve kasabamızın nüfusuna göre gelen bu paydan  Personel maaşlarının ödenmesi öncelikli olduğundan personelimize maaşları ödenmiş kalan para ile de ihtiyaca göre harcama yapılmıştır. 2016 yılında elde edilen emlak vergisi ve vergi dışı geliri ile diğer yatırımlar yapılmış olup; 2016 yıl sonu itibariyle vadesi gelen vergi Emekli sandığı ve SSK borcumuz 455871,24 tl  Şahıslara olan  mal alımlarla ilgili 125328,87 tl borcumuz olup onu da emanete alınarak  ödenecektir. Bu Faaliyet Raporu 2016 Yılını kapsamakta olup 01.01.2016  - 31.12.2016 tarihleri arasındaki faaliyetlerimizi içermektedir.

 

 Bilgilerinizi Rica ederim.

 

 PERSONEL DURUMU           :

 

 Belediyemiz 15/03/1955 Tarihinde kurulmuş.

 

 22 Şubat 2007 perşembe ve Resmi Gazetenin Sayı: 26442 no suyla yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına dair yönetmelik yayımlanmış buna göre Belediyemize toplam 20 adet memur kadrosu verilmiştir.

 

 Belediyemizde 2016 yılında 4 adet memur görev yapmaktadır. Belediyemizin yürütmekle mükellef olduğu diğer görevler yine bu memur tarafından görevlendirme suretiyle yürütülmektedir.

 

 Belediyemizde 10 adet işçi kadrosu olup 1 adet kadrolu işçi Meclis kararına göre 8 adet geçici işçi vizesi verilmiş 8 adet geçici işçi çalışmıştır.

 

 

BELEDİYEMİZ BİRİMLERİ 2016 YILI FAALİYETLERİ

 

 YAZI İŞLERİ                      :

 

 Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 2016 yılı itibariyle kurum içi ve kurum dışı toplam 661 adet yazı kayda alınmış ve gerekli işlemler yapılmıştır. Yine Belediyemiz Yazı İşleri Memurluğu tarafından yürütülen Encümen ve Meclis oturumlarında 2016 yılı itibariyle Belediye Encümeni 32 adet oturum yapmış ve bu oturumlarda 32 adet karar almıştır. Belediyemiz Meclisi ise 11 adet olağan 1 adet olağanüstü toplantı yaparak 12 adet meclis kararı alınmıştır. Yazı İşleri Müdürü tarafından yürütülen Evlendirme İşlerinde 2016 yılı itibariyle toplam 46 adet nikah yapılmıştır.

 

 FEN İŞLERİ                       :

 

  

 

          Belediyemiz Fen Memurluğu tarafından 2016 yılı içinde 21 adet inşaat ruhsatı 14 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir.

 

  

 

 EMLAK MEMURLUĞU  :

 

                 Belediyemiz Emlak Memurluğu tarafından 1305 adet emlak sicil kaydı tutulmuş gerekli emlak vergileri ve takibatı yapılmaktadır.

 

 TAHSİLDAR ME.                 :

 

                 Belediyemiz tahsildarlığı tarafından 2016 yılı içinde 61482 no’lu makbuzdan 69261 nolu makbuza kadar toplam 900805,44 TL’lik tahsilât yapılmıştır.

 

 MUHASEBE VE TAH.  :

 

                 Belediyemiz Tahakkuk Memurluğu tarafından tahakkuk ettirilen 1254 adet muhasebe fişi Muhasebe Memurluğu tarafından muhasebeleştirilmiş ve işlem görmüştür.

 

  

 

 

 

 

 

YATIRIMLAR

 

 DİĞER YATIRIMLAR   :

 

  

 

 01-Kasabamızın muhtelif cadde ve sokaklarının düzenlenmesi ve imar parselleri üretmek için 11.800,00 TL’ ye imar uygulaması yapılmıştır.

 

 02-Kasabamız Akkuyu ’dan Çeşme yapımı için logar inşaatı ve diğer giderler için, 20.060,00 TL harcama yapıldı.

 

 03-Belediyemiz Su hizmetlerinde Kullanılmak üzere 20.060,00 TL'lik Su borusu ve muhtelif malzeme alımı yapılmıştır.

 

 04-Belediyemiz araçlarının bakım onarımı ve sigorta giderleri için 34,876.79Tl' lik harcama yapılmıştır.

 

 

05-Belediyemiz araçları için 14,723.69TL harcama yapılarak trafik sigortası yaptırılmıştır.

 

 Salon İnşaatının Çelik Çatı İşçiliği için 11.800,00 TL işçilik gideri yapıldı. Aynı iş için 16.667,85 TL Malzeme Alımı Yapılmıştır.

 

 07- Belediyemizin İçme Suyu İçin toplam elektrik gideri 106,976.16TL olmuştur.

 

 08- Belediyemize 15,258.71TL’ye büro malzemesi ve Sandalye alınmıştır.

 

 09-Belediye binamızın ısıtılması için 20.060,00TL’ye kömür alınmıştır.

 

 10-Kasabamız su işlerinde Kullanılmak üzere 7.943,29 TL’ye Kaynak makinesi alınmıştır.

 

 11-Kasabamız Çok amaçlı Salonu için 16.207,30 TL karşılığında PWC kapı ve pencere yapılmıştır.

 

 12-Belediyemizde kullanılmak üzere Ses Yayın Cihazı 4.041,50 TL’ye alınmıştır.

 

 13-Belediyemizin Tanıtımı için 4.366,00 TL’ Davulga ağacı alınmıştır.

 

 14-Belediyemiz Muhtelif İnşaat İşlerinde Kullanılmak Üzere 41,659.32 TL’ye İnşaat Malzemesi alımı yapılmıştır.

 

 15- Araçlarda Kullanılmak üzere 254,607.35 TL ‘ye Akaryakıt Alınmıştır.

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜTÇE VE KESİN HESAP FAALİYET RAPORU KRİTERLERİ

 

  

 

 1-            Belediyemiz 2016 yılı Bütçe hedefi 5.000.000,00- TL olup 2016 yılı Gelir Kesin Hesabı (EK-A)Gelir Kesin Hesap cetvelinde toplam 2,486,089.94-TL olup % 49,72 gerçekleşme olmuştur. Bütçe hedefindeki sapma, Gelir Kesin Hesap Cetvelinde görüldüğü üzere 2000 Vergi Dışı Gelirlerde tahmin edilen gelir elde edilememiştir.

 

          Gider Kesin Hesabında ise Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetvelinde (EK-B) toplam 2,950,737.58-TL olup % 59,01 gerçekleşme olmuştur. Gelir hedeflerindeki sapmalar gider bütçesinde aynı oranda etkilemiştir. EK-C Ödenek ve Harcamaların Ekonomik Ayrımını Gösteren Cetvelde görüldüğü üzere gider bütçesindeki sapma ağırlıklı yatırım, transfer ve Hizmet Alımları ile Sermaye harcamalarında olmuştur.              

 

  

 

 

 

 

 

 

SALİH GÜNDOĞAN

Mecli Başkanı

 

 

 

MEHMET DURAKŞAHİN

 Üye

OSMAN KARACA

 Üye

 

 

T.C.

 

DAVULGA BELEDİYESİ

 

 

 

Meclisi

 

 

 

 

 

 

Toplantı Yılı : 2017

 

 

Karar No

11

 

Toplantı No

:5

 

Karar Tarihi

03.04.2017

 

Birleşim No

:1

 

Karar Konusu

2 Adet Asil 2 Adet Yedek Katip Üye seçimi.

 

Oturum No

:1

 

Oylama Sonucu

Oybirliği ile kabul edilmiştir. Kabul : 9, Red: 0, Çekimser: 0

 

Red Oy Kullanan

 

 

Çekimser Oy Kullanan

 

 

 

 

 

K A R A R

 

 

 

Belediye meclisimizin gündem maddesinde 5393 sayılı Belediye kanunun 19. maddesi (Madde 19- Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar) maddesine istinaden Necati Özdal, Mustafa TEPEKUYU, Bayram ÇETİN ve RamazanAKKUYU Katip üyelik için aday oldu. yapılan gizli oylamada; Necati Özdal 9 oy, Mustafa TEPEKUYU 7 oy, Bayram ÇETİN 1 ve RamazanAKKUYU 1 oy aldılar.  Necati Özdalve Mustafa TEPEKUYU asil katip üye şeçildi. Bayram ÇETİN ve RamazanAKKUYU yedek katip üye seçildi. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

SALİH GÜNDOĞAN

Mecli Başkanı

 

 

 

MEHMET DURAKŞAHİN

 Üye

OSMAN KARACA

 Üye