2017 Yılı Ocak Ayı Meclis Kararları

T.C.

 

DAVULGA BELEDİYESİ

 

 

 

Meclisi

 

 

 

 

 

 

Toplantı Yılı : 2017

 

 

Karar No

1

 

Toplantı No

:1

 

Karar Tarihi

10.01.2017

 

Birleşim No

:1

 

Karar Konusu

2017 Yılı Geçici işçi vizesinin görüşülmesi.

 

Oturum No

:1

 

Oylama Sonucu

Oybirliği ile kabul edilmiştir. Kabul : 7, Red: 0, Çekimser: 0

 

Red Oy Kullanan

 

 

Çekimser Oy Kullanan

 

 

 

 

 

K A R A R

 

 

 

        Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Yasanın 18. maddesi (l) (Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. ) bendi gereğince 2017 yılında çalıştırılacak olan geçici işçi sayısını görüştü ;  22/02/2007 tarih 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanan, Blediye, başlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik (MADDE 24- (1) Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde kırkını geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir.) esasına göre 2017 yılında belediyemiz bünyesinde çalıştırılacak olan geçi işçi sayısı Belediyemiz norm kadro memur sayısı olan 20 ‘nin % 40 ‘ı kadar, yani 8 adet işçinin çalıştırılması oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada sonucunda öneri oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

SALİH GÜNDOĞAN

Mecli Başkanı

 

 

 

OSMAN KARACA

 Üye

NECATİ ÖZDAL

 Üye

 

 

 


 

T.C.

 

DAVULGA BELEDİYESİ

 

 

 

Meclisi

 

 

 

 

 

 

Toplantı Yılı : 2017

 

 

Karar No

2

 

Toplantı No

:1

 

Karar Tarihi

10.01.2017

 

Birleşim No

:1

 

Karar Konusu

Belediye Encümenin Toplantı Günlerinin Belirlenmesi.

 

Oturum No

:1

 

Oylama Sonucu

Oybirliği ile kabul edilmiştir. Kabul : 7, Red: 0, Çekimser: 0

 

Red Oy Kullanan

 

 

Çekimser Oy Kullanan

 

 

 

 

 

K A R A R

 

 

 

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 18. Maddesi (s) ( Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.) gereğince Belediye Encümen toplantı günlerini görüştü. Belediye Encümen toplantılarının Cuma günleri yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

SALİH GÜNDOĞAN

Mecli Başkanı

 

 

 

OSMAN KARACA

 Üye

NECATİ ÖZDAL

 Üye

 

 

 


 

T.C.

 

DAVULGA BELEDİYESİ

 

 

 

Meclisi

 

 

 

 

 

 

Toplantı Yılı : 2017

 

 

Karar No

3

 

Toplantı No

:1

 

Karar Tarihi

10.01.2017

 

Birleşim No

:1

 

Karar Konusu

Belediye Meclisimizin 2017 Yılı Tatilinin Görüşülmesi

 

Oturum No

:1

 

Oylama Sonucu

Oybirliği ile kabul edilmiştir. Kabul : 7, Red: 0, Çekimser: 0

 

Red Oy Kullanan

 

 

Çekimser Oy Kullanan

 

 

 

 

 

K A R A R

 

 

 

Belediye meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi (Madde 20- Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplânır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.)gereğince Belediye Meclisimizin Temmuz Ayında Tatile ayrılması oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

SALİH GÜNDOĞAN

Mecli Başkanı

 

 

 

OSMAN KARACA

 Üye

NECATİ ÖZDAL

 Üye

 

 

 


 

T.C.

 

DAVULGA BELEDİYESİ

 

 

 

Meclisi

 

 

 

 

 

 

Toplantı Yılı : 2017

 

 

Karar No

4

 

Toplantı No

:1

 

Karar Tarihi

10.01.2017

 

Birleşim No

:1

 

Karar Konusu

Belediye Encümenine 2017 Yılı İçin Arsa Satış Yetkisi verilmesi.

 

Oturum No

:1

 

Oylama Sonucu

Oybirliği ile kabul edilmiştir. Kabul : 7, Red: 0, Çekimser: 0

 

Red Oy Kullanan

 

 

Çekimser Oy Kullanan

 

 

 

 

 

K A R A R

 

 

 

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 18. Maddesi (e)( Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. ) Bendi gereğince Belediye encümenine 2017 yılı içerisinde 2886 sayılı yasa ile ve 3194 Sayılı yasa gereğince arsa satış yetkisinin verilmesine oyçokluğu ile karar verdi. sunuldu.

 

 

 

 

 

 

SALİH GÜNDOĞAN

Mecli Başkanı

 

 

 

OSMAN KARACA

 Üye

NECATİ ÖZDAL

 Üye

 

 

 


 

T.C.

 

DAVULGA BELEDİYESİ

 

 

 

Meclisi

 

 

 

 

 

 

Toplantı Yılı : 2017

 

 

Karar No

5

 

Toplantı No

:1

 

Karar Tarihi

10.01.2017

 

Birleşim No

:1

 

Karar Konusu

5 Yıllık İmar programının görüşülmesi.

 

Oturum No

:1

 

Oylama Sonucu

Oybirliği ile kabul edilmiştir. Kabul : 7, Red: 0, Çekimser: 0

 

Red Oy Kullanan

 

 

Çekimser Oy Kullanan

 

 

 

 

 

K A R A R

 

 

 

     Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Yasanın 18. Maddesi u) Bendi,(İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek) gereğince; Belediyemiz encümeninin 25/01/2013 Tarih ve 3 sayılı kararı ile 3194 sayılı yasanın 18. Maddesi uyarınca parselasyon çalışması yaptığı. İlgili encümen kararının yürütmesinin Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin 2016/163 sayılı kararı ile durdurulması neticesinde. Kasabamız fatih mahallesi 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 adalardaki parsellerde 3194 sayılı yasanın 18. Maddesi ve ilgili yönetmeliklerce yeniden düzenleme yapılmasının 5 yıllık imar programımızın 25. Maddesine eklenmesine, düzenlemeyi yapmak üzere belediyemiz encümenine yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

SALİH GÜNDOĞAN

Mecli Başkanı

 

 

 

OSMAN KARACA

 Üye

NECATİ ÖZDAL

 Üye