2017 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Kararı

T.C.

 

DAVULGA BELEDİYESİ

Meclisi

 

 

 

Toplantı Yılı : 2017   

 

 

 

Karar No

15

 

Toplantı No

8

 

Karar Tarihi

04.08.2017

 

Birleşim No

1

 

Karar Konusu

PTT Acenteliği için İller Bankası A.Ş. 'den Kredi Kullanılması

 

Oturum No

1

 

 

 

K A R A R

 

 

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi d) Bendi (d) (Borçlanmaya karar vermek.) gereğince; PTT ACENTELİĞİ Teminatı  için PTT EMİRDAĞ Müdürlüğüne/Şirketine SÜRESİZ verilmek üzere İllerBankası A.Ş.den 30.000,00 (Otuzbin) TLGayri Nakdi Kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya …Belediye Başkanı…..’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

SALİH GÜNDOĞAN

Mecli Başkanı

 

 

 

OSMAN KARACA

 Üye

NECATİ ÖZDAL

 Katip Üye

 

 

 

Başkanımız