Anasayfa

11/05/2018 Tarihi Cuma Günü Saat 10:00 Da Yapılacak Arsa Satış İhalesi İlanıdır.

DAVULGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALESİ İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Kasabamız Cumhuriyet Mahallesi 346 Ada 9,10 parseller ile Fatih Mahallesi 249 ada 12 Parsellerin metrekare tahmini bedel ve geçici teminatı belirtilen arsa komisyon huzurunda satılacaktır.

 

Sıra

Ada

Parsel

Vasfı

Miktarı M2

Rayiç Fiyat

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

01

346

9

Arsa

   951,87

30,00 TL

28.556,10 TL.

857,00 TL.

02

346

10

Arsa

   1104,79

50,00 TL.

27.619,25TL.

829,00 TL.

03

249

12

Arsa

489,33

150,00 TL.

73.399,50

2202,00 TL

İhale belediye Hizmet Binası Meclis toplantı salonunda 11/05/2018 Cuma günü saat 10:00 da Belediye Encümeninden teşkil eden komisyon huzurunda; 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.

İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 11/05/2018 tarihi ve saat 10:00’a kadar aşağıdaki belgeler ile belediye hizmet binası Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

1.      Dilekçe (Satışa çıkan taşınmazın yerini bildiğine dair).

2.      Kanunu ikametgah belgesi (İlçe Nüfus müdürlüğünden).

3.      Geçici İhale Teminatı (Teminat Mektubu verilmesi halinde Limit içi ve süresiz olacak).

4.      Satış ihalesine katılacak olanların Belediyemize borcu bulunmayacaktır. Borcu olmadığına dair Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlüğünden temin ettiği Borcu yoktur yazısını komisyonumuza sunacaktır.

5.      İhale Şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden Temin edilecektir.)

6.      Ayrıca istekli adına ihaleye iştirak edecek vekil noterden onaylı vekaletname ve imza beyannamesini Komisyonumuza sunmak zorundadır.

 İSTEKLİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

1.      Dilekçe (Satışa çıkan taşınmazın yerini bildiğine dair).

2.      Meslek Odası Kayıt belgesi (Ticaret ve sanayi odası)

3.      Ticaret Sicil Gazetesi.

4.      Şirket yetkilisinin İmza Beyannamesi Noter onaylı.

5.      Ayrıca istekli adına ihaleye iştirak edecek vekil noterden onaylı vekaletname ve imza beyannamesini Komisyonumuza sunmak zorundadır.

6.      Geçici İhale Teminatı (Teminat Mektubu verilmesi halinde Limit içi ve süresiz olacak).

7.      Satış ihalesine katılacak olanların Belediyemize borcu bulunmayacaktır. Borcu olmadığına dair Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlüğünden temin ettiği Borcu yoktur yazısını komisyonumuza sunacaktır.

8.      İhale Şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden Temin edilecektir.)

-İdare İhaleyi Yapıp Yapmamakta serbesttir.

-Posta İle Yapılan Müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başkanımız

Panoramik Görüntüler