Anasayfa

OTOBÜS SATIŞ İLANI

 

DAVULGA BELEDİYESİNE AİT 1 ADET ARAÇ SATIŞI  İHALE İLANI

              Belediyemize ait 03 HL 602 plakalı, 2006 model, ISUZU Q.BÜS.31 marka Otobüs, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif (arttırma) usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

İHALEYE ÇIKARTILAN 03 HL 602 PLAKALI ARACIN

 

NİTELİĞİ                            

Otobüs

MİKTARI

1 Adet

DURUMU                 

Faal

MUAMMEN BEDELİ (KDV Hariç olarak belirlenmiş olup satış bedeline KDV ilave edilecektir.)        

 

40.000,00 (Otuz Beş bin) TL.

 

GEÇİCİ TEMİNATI           

 

1.200,00 (BİN İKİ YÜZ) TL.

 

İHALE TARİH VE SAATİ

 

09/02/2018 14:30

 

İDARENİN TELEFON VE FAKS NUMARASI

 

Tel: 0 272 453 20 01   Faks: 0 272 453 23 05

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Zafer Mahallesi, Zübeyde hanım caddesi no:4 Davulga Kasabası, Emirdağ/AFYONKARAHİSAR

İHALE ŞEKLİ                      

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü.       

       

    1- 03 HL 602 plakalı aracın ihalesi; 09/02/2018 Cuma günü saat 14:30’da Belediye hizmet binası toplantı salonunda encümen ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

    2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

        GERÇEK KİŞİLER :

         a-  İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

         b-  Geçici Teminat dekontu veya makbuzu,

         c-  İhale ile ilgili dilekçe,

         ç-  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

         d- Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini,

        TÜZEL KİŞİLER :

         a- Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca                                                                                                            

         b- Şirket adına katılanların Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

         c- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2018 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

         d- Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesini komisyona vereceklerdir.

    3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’unun 6. maddesinde yazılı kişiler ihaleye doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.

    4- İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

    5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

    6- Taşınır mal mesai saatleri içerisinde bulunduğu yerde görülebilir, artırmaya girenler satışa çıkarılan taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

    7- Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.İhale ile ilgili bilgi almak isteyenler için ihale şartnamesi www.davulga.bel.tr adresinde görülebilir.

    8- Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Emirdağ mahkemeleri yetkilidir.

    9- Belediyeye borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

  10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  11- İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

 

        Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Başkanımız

Panoramik Görüntüler